Tigrinja

Nu tilbyder vi e-bøger på tigrinja. Klik dig rundt og se, hvad vi har. God læselyst!

E-bøger

እዚ መመልከቲ መጽሓፍ ካብ 1-10 ዝዕድመኦም ቆልዑ ዝኸውን እዩ::ካብ ABC ናይ እንግሊዝኛ መጻሕፍቲ መባእታዊ ንድፊ ዝተወስደ ቆልዑ ናይ ትግርኛ ፊደል ንኽማሃሩ ይሕግዝ::ብፍሉይ ድማ ኣብ ወጻኢ ዝተወልዱን ከምኡ`ውን ብሓፈሻ ናይ ትግርኛ ፊደላት ክማሃሩ ንዝደልዩን ይጠቅም::

ሀሁ ትግርኛ ፊደላት

እዚዝተፈትወን ፍሉጥን ጽውጽዋይ እቶም ሰለስተ ኣናእሽቱ ሓሳማታት መን ዝበርተዐ ምኻኑ ንምፍላጥ ብሓባር ኮይኖም ምስቲ ዝገጀፈን እከይ ተዅላ መከቱ ይባሃል ::ንቆልዑ ዝኸውን ብሉጽ ደረጃ ዘለዎ ጽውጽዋይ

ሰለስተ ኣናእሽቱ ሓሳማታት

Vis alle