سلیمانی، بلقیس

Bøger (2)

در مورد یک خانوادۀ سنتی، که فرزندانشان  در تظاهرات و انقلاب شرکت کرده اند. داستانی در مورد تفاوت عشق و سیاست در نسل...