پزشکزاد، ایرج

Bøger (2)

نویسنده با طنزی تلخ در مورد زندگی و خاطرات خود ازدورانی که در ایران بوده می نویسد