نقره کار، مسعود

Bøger (1)

Book زندگی های گود قدرت online
در مورد گروه خاصی از مردان و نقش اجتماعی و سیاسی آن ها  در جریانات بزرگ ِ تاریخ ایران. کار آن ها ایجاد رعب و وحشت و ...