லட்சுமி பிரபா

Bøger (2)

இரண்டு குறுகிய நாவல்கள். தென்னிந்திய தமிழர்கள் வாழும் வட இந்தியப் பகுதியில் அந்தகு; காலநிலையில் நடக்கும் ஒரு காதல்...

இரண்டு குறுகிய பொழுதுபோக்கு நாவல்கள். தலைப்பு நாவலில் கதாநாயகி தன் பழைய காதலனை மட்டும் நினைவில் வைத்திருக்கின்றாள்....