فخری، حسين

Bøger (3)

شخص مرکزی درباره کودکی خود سخن اغز نمود، جایيکه بوسیدن مادر بهترین چیز هنګام خواب بود.