சந்தனகுமார், சொர்ணா.

Bøger (4)

ஒரு அலுவலகத்தில் நடக்கும் பொழுது போக்கு நாவல்.  ஊழியர்களிடையே ஒழுக்கம், கடமைகள், உரிமைகள் மற்றும் போராட்டங்கள்...

பெரியவர்களால் நிச்சயிக்குப்பட்ட திருமணத்தில் தொடங்கி பின் உண்மையான காதலாக மாறும் சமூக யதார்த்தமான காதல்.

செயற்கை கருவூட்டல் மூலம் ஒரு குழந்தை பிறக்கின்ற ஓர குடும்பம் மற்றும் காதலை மையப்படுத்திய நாவல் இது. இந்த குழந்தைகள்...